Innkjøp - offentlige anskaffelser

25.06.2012

Vi søker kandidat med erfaring fra offentlige anskaffelser til følgende oppdrag for kunde i Oslo:


Stilling:
Konsulent innen LoA med tilhørende forskrifter og særlig forsyningsforskriften, samt kontraktsrett og entrepriserett

Bakgrunn:
Konsernanskaffelser har som hovedoppgave å forvalte lov om offentlige anskaffelser på vegne av konsernet. Avdelingen skal i samarbeid med fagperson bidra til å sikre anskaffelse av nødvendige og miljøriktige varer og tjenester av rett kvalitet, til rett tid og til lavest mulig kostnad.

Avdelingen skal videre være ansvarlig for prosessledelse, herunder kontraktsforhandlinger og kontraktsforvaltning. Avdelingen har også det overordnede ansvaret for forvaltning av offentlighetsloven i forbindelse med konsernets anskaffelser.

Hovedoppgavene er som følger:
• Overordnet ansvar for rådgivning og forvaltning av Lov om offentlige anskaffelser og regelverket
• Overordnet ansvar for konsernets anskaffelser, herunder kontraktsforhandlinger, kontraktsforvaltning og rutiner.
• Effektiv forvaltning av konsernets midler/øke lønnsomheten
• Forvalte offentlighetsloven i forbindelse med alle konsernets anskaffelser
• Bistå kommunerevisjonen ved eventuelle revisjoner av anskaffelser foretatt av konsernet 
• Ansvaret for prosessledelse på konsernets større anskaffelser
• Ansvar for å utarbeide, implementere og videreutvikle konsernets innkjøpsstrategi og kontraktstrategi
• Lede/delta i tverrfaglige prosjekter og samarbeidsgrupper i konsernet
• Ansvar for å kvalitetssikre interne prosedyrer og rutiner iht. til lov om offentlige anskaffelser.
• Være en pådriver på å få gjennomført kostnadsbesparende tiltak og hente ut effektivitetsgevinster.
• Øke verdiskapning og måloppnåelse hos datterseslskap og resultatenheter i konsernet.
• Følge opp og utvikle samarbeidet med konsernets strategiske leverandører
• Utarbeide rapporter og styringsinformasjon
• Utøve signaturfullmakt

Stilling:
100 % snarest mulig etter uke 32/33 – 31.12. 2012 (med opsjon på ytterligere tre måneder + tre måneder) – maks 40 t/uke

Ressursen skal leies inn snarlig etter uke 32/33 og frem til 31.12.2012 med opsjon på ytterligere 3 måneder + 3 måneder. Vedkommende ressurs skal bidra i avdeling for Konsernanskaffelser.

Ressursen skal inngå som en del av Konsernanskaffelser og skal ha fast kontorplass på Tøyen i Oslo i hele perioden.
Ressursen skal ha juridisk bakgrunn – og ha god kjennskap til lov om offentlige anskaffelse med tilhørende forskrifter (kjennskap til forsyningsforskriften), entrepriserett og alminnelig kontraktsrett.

Ressursen skal gjennomføre anskaffelser på vegne av konsernet i tråd med LoA. Ressursen skal inngå i avdeling for Konsernanskaffelser og jobbe med de samme prosessene og juridiske problemstillingene som resten av avdelingen. Ressursen må påregne å jobbe i stor grad med entrepriseanskaffelser, men også tidvis med vare og tjenester. Utover dette må ressursen bidra til å utvikle kontraktsmaler og rutiner på anskaffelsesområdet.

Videre må ressursen påregne å gjennomføre andre anskaffelser fra større verdi til rene avrop på rammeavtaler. Det er en fordel, men ingen forutsetning, at ressurs har kjennskap til IFS og kontraktsprogrammet Contiki.

Stillingen er begrenset til maksimalt 40 t i uken, med opsjon på evt. utvidelse av timeomfanget dersom begge parter blir enig om dette. Oppdragsgiver er videre fleksibel dersom vedkommende ressurs ønsker en fridag mv. i innleieperioden. Dette avtales direkte mellom ressurs og oppdragsgiver.

Ressursen skal inneha følgende kompetanse:

 • Cand.Jur/Master i rettsvitenskap. Krav til formell juridisk utdannelse kan i særskilte tilfeller kompenseres med svært god erfaring og kompetanse med offentlige anskaffelser, spesielt innenfor bygg og anlegg/entreprise.
 • Minimum 2 års erfaring fra anskaffelsesområdet.
 • God kjennskap og erfaring innenfor LoA med tilhørende forskrifter, særlig Forsyningsforskriften.
 • Det er en forutsetning at ressurs har praktisk erfaring fra anskaffelser innenfor offentlig virksomhet.
 • Erfaring innen entrepriserett
 • God erfaring innenfor kontraktsrettslige problemstillinger.
 • God erfaring innenfor ulike forhandlingssituasjoner.
 • Det foretrekkes at ressurs har kjennskap til kontraktsprogrammet Contiki og IFS.
 • Det foretrekkes at ressurs har erfaring med utvikling/videreutvikling av kontraktsmaler.
 • Gode samarbeidsevner – også med personer av ulik fagbakgrunn.
 • Ønske om økonomisk kompetanse og forståelse.
 • Ønske om erfaring fra evaluering og utvikling av evalueringsmodeller

Svarfrist: Tirsdag den 3. juli 2012

Contiki Ressurserer en aktiv aktør i et spennende og dynamisk marked. Hos oss vil du bli del av et bransjemiljø og ha gode muligheter for faglig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons og forsikringsordninger. Ta kontakt på telefon 55 70 63 31 / 982 36 403 hvis du vil ha mer informasjon, eller send CV til konsulent@contikiressurser.no

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS