Innkjøp/Kontrakt - jurist Oslo

06.12.2012

Vi søker konsulent til følgende oppdrag i Oslo:

Konsernanskaffelser har behov for å leie inn 1-2 ressurs(er) med god kunnskap innenfor LoA med tilhørende forskrifter og særlig forsyningsforskriften, samt kontraktsrett og eventuelt entrepriserett.

Bakgrunn:
Konsernanskaffelser har som hovedoppgave å forvalte lov om offentlige anskaffelser på vegne av konsernet. Avdelingen skal i samarbeid med fagperson bidra til å sikre anskaffelse av nødvendige og miljøriktige varer og tjenester av rett kvalitet, til rett tid og til lavest mulig kostnad.

Avdelingen skal videre være ansvarlig for prosessledelse, herunder kontraktsforhandlinger og kontraktsforvaltning. Avdelingen har også det overordnede ansvaret for forvaltning av offentlighetsloven i forbindelse med konsernets anskaffelser.

Hovedoppgavene er som følger:
• Overordnet ansvar for rådgivning og forvaltning av Lov om offentlige anskaffelser og regelverket
• Overordnet ansvar for anskaffelser, herunder kontraktsforhandlinger, kontraktsforvaltning og rutiner.
• Effektiv forvaltning av konsernets midler/øke lønnsomheten
• Forvalte offentlighetsloven i forbindelse med alle konsernets anskaffelser
• Bistå kommunerevisjonen ved eventuelle revisjoner av anskaffelser foretatt av konsernet.
• Ansvaret for prosessledelse på konsernets større anskaffelser
• Ansvar for å utarbeide, implementere og videreutvikle konsernets innkjøpsstrategi og kontraktstrategi
• Lede/delta i tverrfaglige prosjekter og samarbeidsgrupper i konsernet
• Ansvar for å kvalitetssikre interne prosedyrer og rutiner iht. til lov om offentlige anskaffelser.
• Være en pådriver på å få gjennomført kostnadsbesparende tiltak og hente ut effektivitetsgevinster.
• Øke verdiskapning og måloppnåelse hos datterseslskap og resultatenheter i konsernet.
• Følge opp og utvikle samarbeidet med konsernets strategiske leverandører
• Utarbeide rapporter og styringsinformasjon
• Utøve signaturfullmakt

Ønsket ressurs(er): 100 % snarest mulig – 31.03. 2013 (med opsjon på ytterligere tre måneder + tre måneder) – maks 40 t/uke

Ressursen skal leies inn snarest mulig og frem til 31.03.2013 med opsjon på ytterligere 3 måneder + 3 måneder. Vedkommende ressurs skal bidra i avdeling for Konsernanskaffelser. Fast kontorplass på Tøyen i Oslo i hele perioden. Ressursen skal ha juridisk bakgrunn – og ha god kjennskap til lov om offentlige anskaffelse med tilhørende forskrifter (kjennskap til forsyningsforskriften), alminnelig kontraktsrett og eventuelt entrepriserett.

Ressursen skal gjennomføre anskaffelser på vegne av konsernet i tråd med LoA. Ressursen skal inngå i avdeling for Konsernanskaffelser og jobbe med de samme prosessene og juridiske problemstillingene som resten av avdelingen. Ressursen må bidra til å utvikle  kontraktsmaler og rutiner på anskaffelsesområdet.

Ressursen må påregne å gjennomføre anskaffelser fra større og mindre verdi til rene avrop på rammeavtaler. Det er en fordel, men ingen forutsetning, at ressurs har kjennskap til IFS og kontraktsprogrammet Contiki.

Stillingen er begrenset til maksimalt 40 t i uken, med opsjon på evt. utvidelse av timeomfanget dersom begge parter blir enig om dette. Selskapet er videre fleksibel dersom vedkommende ressurs ønsker en fridag mv. i innleieperioden. Dette avtales direkte mellom ressurs og selskapet.

Ressursen skal inneha følgende kompetanse:
o Cand.Jur/Master i rettsvitenskap. Krav til formell juridisk utdannelse kan i særskilte tilfeller kompenseres med god erfaring og kompetanse med offentlige anskaffelser
o Minimum 2 års erfaring fra anskaffelsesområdet.
o God kjennskap og erfaring innenfor LoA med tilhørende forskrifter, særlig Forsyningsforskriften.
o Det er en forutsetning at ressurs har praktisk erfaring fra anskaffelser innenfor offentlig virksomhet.
o Eventuell erfaring innen entrepriserett
o God erfaring innenfor kontraktsrettslige problemstillinger.
o God erfaring innenfor ulike forhandlingssituasjoner.
o Det foretrekkes at ressurs har kjennskap til kontraktsprogrammet Contiki og IFS.
o Det foretrekkes at ressurs har erfaring med utvikling/videreutvikling av kontraktsmaler.
o Gode samarbeidsevner – også med personer av ulik fagbakgrunn.
o Ønske om økonomisk kompetanse og forståelse.
o Ønske om erfaring fra evaluering og utvikling av evalueringsmodeller.

Svarfrist: ASAP og senest innen 16.12.2012

Contiki Ressurser er en aktiv aktør i et spennende og dynamisk marked. Hos oss vil du bli del av et bransjemiljø og ha gode muligheter for faglig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons og forsikringsordninger. Ta kontakt på telefon 481 23 938 / 982 36 403 hvis du vil ha mer informasjon, eller send CV til konsulent@contikiressurser.no

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS